Minden, amit a diszlexiáról tudnod kell

Kezdőlap
Diszlexia alapok
Diszlexia frissítő
Otthoni segítség
Iskolai segítség
Mozgásfejlesztés
Fejlesztés
Nyelvtanulás és diszlexia
Diszlexia felnőttkorban
Beszédhiba és diszlexia
Diszlexia és táplálkozás
Diszlexia szakirodalom
Diszlexia Fórum

"Győzzük le a diszlexiát!"

Ingyenes email-tanfolyam szülőknek

A tanfolyam alatt megismerkedhet a diszlexia okaival, megjelenési formáival, megtudhatja, hogyan segíthet gyermekének, hogyan fejlesztheti gyermeke képességeit otthon, és hogy ki segít Önnek diszlexia esetén. Megtudhatja, mire kell odafigyelnie, és hogy mit, és hogyan kell gyakorolnia gyermekével.  Gyermeke fejlesztéséhez nem "csak" információkat, hanem ingyenes feladatlapokat, társasjátékokat, szoftvereket is kap. Iratkozzon fel diszlexia tanfolyamunkra és ajándékba kapja

"A 10 legsürgősebb tennivaló,
ha gyermeke tanulási problémákkal küzd!"

című tanulmányunkat.

Név:

E-mail: 

Adatvédelem: Mi is utáljuk a kéretlen leveleket: adatait senkinek nem adjuk ki, és bármikor megszüntetheti ingyenes előfizetését.

 Szakirodalom

Vissza | Fel | Tovább

Ezen az oldalon szakembereknek szóló cikkeket gyűjtöttünk össze. Természetesen a szülőknek sem tilos elolvasni őket. 

Dr. Csépe Valéria 
Beszédészlelés, szenzoros emlékezet és diszlexia

Az elmúlt csaknem két évtizedben a disz­lexia egy új, ko­herens modellje a­lakult ki

Az agyi aktivitás zavara és a diszlexia

Az agy robot­pi­ló­tá­nak nevezett ré­sze kap­csolatban áll a diszlexiával.

 

A fejlődési zavarok vizsgálata és a megismeréstudomány

A viselkedéstől a gének­ig. Mi a gon­dolkodás, és hogyan valósítja ezt meg az elme és az agy?

A nyelv agyi reprezentációjának fejlődési változásai és zavarai

A kognitív fejlődés pszichológiai modell­jei évti­zedekig egyfajta sta­tikus szemlélet fog­ságá­ban élt­ek, le­ír­ták és e­le­mez­ték, hogy mi­ként is vál­toz­nak, a­la­kul­nak a meg­is­me­rési funk­ci­ók a kü­lön­bö­ző életkorokban.

Az agy és a hangok világa

 Mi történt a hallásunkkal? Ö­reg­szünk, vagy sokat voltunk zajos kör­nye­zet­ben? Csak a fülünk­kel tör­tént va­la­mi, vagy az a­gyunk­kal is?

Beszélgetés Csépe Valériával - A disz­lexiások nagy ré­szé­nél "agyi másságot" ta­pasz­talunk: az agy­ban a szo­kásos­nál sok­kal el­kent­ebb, glo­bá­li­sabb a nyelv le­nyo­ma­ta, re­pre­zen­táci­ó­ja.

Hibaüzenet kezelése olvasáskor

Miért nem vesszük észre olvasáskor a hibásan írt (nyom­tatott) szót? Ho­gyan nem vesszük ész­re a hi­bát?

Gyermekek a mobil információs társadalomban

Az új információs és kommunikációs technológiáknak kö­szönhetően az írás és ol­va­sás, va­la­mint ta­nu­lás ter­mé­szete gyor­san vál­tozik.

Meixner Ildikó:

Munkásságom tézis-szerű összefoglalása

Az olvasási elma­ra­dás külön inter­ven­ció nél­kül nem hogy ma­gától ja­vul­na az is­ko­láz­tatás ké­ső­bbi éve­iben, ha­nem to­vább rom­lik.

A tanulási zavarok terápiája

A fejlesztő anyag szé­les körben al­kal­mas a tanulási za­varokkal küzdő vagy rész­ké­pes­ség­za­va­ro­kat mu­ta­tó gye­rekek fej­lesz­tésé­re, hi­á­nyos­sá­ga­ik csök­ken­té­sé­re, il­let­ve meg­szün­te­té­sé­re.

Beszédpercepció, olvasás, helyesírás
A beszédpercepció (min­den­napi kom­mu­ni­ká­ci­ónk szer­ves része, egyik fel­tétele.

Hogyan tovább a har­madik év­ez­red­ben? Az olvasás­ta­nítás történetének fel­hasz­nálása az ol­vasás­kuta­tásban és –taní­tásban „Van-e az olvasás­nak jö­vője? Válasz­úton van-e az olvasás?”

Az olvasási készség fejlesztése
Ha kisiskolásokat vizsgálunk természetes környezetben, akkor megfigyelhetjük mennyire nehezére esik egy-két gyereknek jól, folyamatosan és megfelelő tempóban olvasni.

   

Vissza | Fel | Tovább

 

 

Az oldalt szerkeszti: Kazal Kolos
Email: iroda@varazsbetu.hu