Minden, amit a diszlexiáról tudnod kell

Kezdőlap
Diszlexia alapok
Diszlexia frissítő
Otthoni segítség
Iskolai segítség
Mozgásfejlesztés
Fejlesztés
Nyelvtanulás és diszlexia
Diszlexia felnőttkorban
Beszédhiba és diszlexia
Diszlexia és táplálkozás
Diszlexia szakirodalom
Diszlexia Fórum

"Győzzük le a diszlexiát!"

Ingyenes email-tanfolyam szülőknek

A tanfolyam alatt megismerkedhet a diszlexia okaival, megjelenési formáival, megtudhatja, hogyan segíthet gyermekének, hogyan fejlesztheti gyermeke képességeit otthon, és hogy ki segít Önnek diszlexia esetén. Megtudhatja, mire kell odafigyelnie, és hogy mit, és hogyan kell gyakorolnia gyermekével.  Gyermeke fejlesztéséhez nem "csak" információkat, hanem ingyenes feladatlapokat, társasjátékokat, szoftvereket is kap. Iratkozzon fel diszlexia tanfolyamunkra és ajándékba kapja

"A 10 legsürgősebb tennivaló,
ha gyermeke tanulási problémákkal küzd!"

című tanulmányunkat.

Név:

E-mail: 

Adatvédelem: Mi is utáljuk a kéretlen leveleket: adatait senkinek nem adjuk ki, és bármikor megszüntetheti ingyenes előfizetését.

Diszlexia és beszédhiba 

Vissza | Fel | Tovább

Ismeretes a beszédhiba káros hatása a gyermeki fejlődésre, főleg az első és második osztályos tanulók esetében. Jelentősen megnehezíti az alapvető iskolai készségek elsajátítását, az olvasás-írás tanítását.
Ezen az oldalon a diszlexia és a beszédhiba kapcsolatát bemutató írásokat gyűjtöttünk össze.

Beszédhiba és diszlexia

A beszédhiba je­len­tősen meg­ne­he­zíti az olvasás-írás ta­ní­tá­sát.

Mit sütsz kis szűcs? Fogazati rendellenességek és beszédhibák

A beszédtanulás kez­deti sza­ka­szá­ban ter­mé­sze­tes je­len­ség, ha a gye­rek egyes hangokat nem tud pontosan kiejteni.

Ha közölni akarunk valamit, érthetően, a meg­felelő ki­fe­jezéseket használva kell kom­mu­ni­kál­nunk.

Nyelvi fejlődési zavarok

A lelkes, mo­soly­gós, i­gyek­vő óvo­dás­ból mi­ként vá­lik gyak­ran az első osz­tály vé­gé­re szo­ron­gó, rossz­ked­vű, fá­radt is­ko­lás?

Beszédhibák

Sajnos nagyon sok gyereknél - az is­kolába kerülők 30 szá­za­léká­nál - fel­fe­dez­he­tők a be­széd és a kom­mu­ni­ká­ció za­va­rai.

 

Beszédhiba a viselkedészavar hátterében

A gyermek ag­resszivitása és fi­gyel­met­len­sé­ge a rossz be­széd­értés mel­lék­tü­neteként je­lent­kez­het.

Selypítés - Diszlexia terápia

A selypítés a leg­gya­koribb be­széd­hibák egyike, a "sz-z-c, s-zs-cs" hangok tor­zítását, cse­ré­jét jelenti.

A gyerekkori beszédhiba felnőttkori szorongáshoz vezethet

Egyes mentális be­teg­ségek lehetséges oka a gyermekkori beszédzavar.

Mondókával, ringatóval az olvasáskészségért

A nyelvi tudatosság az olvasás-írás tanulás alapfeltétele, mivel fonéma alapú írásjelet kell párosítani annak hangi változatával.

Miről szól a mese?
A beszédészlelés és
a beszédmegértés zavarai

Az olvasás el­sa­já­tításának, a ta­nu­lásnak fontos elő­fel­té­tele az élet­kornak meg­fe­le­lően e­lsa­játított anya­nyelv.

A dadogás kezelé­sének újszerű meg­kö­zelítése

A dadogósok sok­szor a legkülön­bö­zőbb trükköket ta­lál­ják ki, hogy ne kelljen felelniük az iskolában vagy tár­sa­ságban szere­pelniük.

Dadogok, akadozik a nyelvem

Minden apróság is­mételgeti a szava­kat, miközben be­szél­ni tanul. Ha a tanulás megtor­pan, pöszeség, da­do­gás, hadarás ala­kulhat ki.

Beszédfejlődés - a környezet függvénye

A beszéd egy kife­jező mozgás, mely­nek elsajátítása kis­gyer­mekkorban tör­ténik. A körül­mények határozzák meg az emberi fej­lő­dést, így a be­széd fejlődését is.

   

Vissza | Fel | Tovább

 

 

Az oldalt szerkeszti: Kazal Kolos
Email: iroda@varazsbetu.hu