Minden, amit a diszlexiáról tudnod kell

Kezdőlap
Diszlexia alapok
Diszlexia frissítő
Otthoni segítség
Iskolai segítség
Mozgásfejlesztés
Fejlesztés
Nyelvtanulás és diszlexia
Diszlexia felnőttkorban
Beszédhiba és diszlexia
Diszlexia és táplálkozás
Diszlexia szakirodalom
Diszlexia Fórum

"Győzzük le a diszlexiát!"

Ingyenes email-tanfolyam szülőknek

A tanfolyam alatt megismerkedhet a diszlexia okaival, megjelenési formáival, megtudhatja, hogyan segíthet gyermekének, hogyan fejlesztheti gyermeke képességeit otthon, és hogy ki segít Önnek diszlexia esetén. Megtudhatja, mire kell odafigyelnie, és hogy mit, és hogyan kell gyakorolnia gyermekével.  Gyermeke fejlesztéséhez nem "csak" információkat, hanem ingyenes feladatlapokat, társasjátékokat, szoftvereket is kap. Iratkozzon fel diszlexia tanfolyamunkra és ajándékba kapja

"A 10 legsürgősebb tennivaló,
ha gyermeke tanulási problémákkal küzd!"

című tanulmányunkat.

Név:

E-mail: 

Adatvédelem: Mi is utáljuk a kéretlen leveleket: adatait senkinek nem adjuk ki, és bármikor megszüntetheti ingyenes előfizetését.

Frissítő 

Vissza | Fel | Tovább

A legfrissebb hírek, információk a diszlexiával kapcsolatban.

Felolvasó számítógépek
Magyarország élen jár a fonetika és a nyel­vészet gya­kor­lati fel­hasz­ná­lá­sá­ban a szá­mí­tó­gé­pes be­széd­szin­te­tizálásra.

Létfontosságú zsírsavak

Fogyasztó zsírok

Szervezetünk zsírban leggazdagabb szerve az agy, tömegének felét létfontosságú zsírsavak alkotják. A létfontosságú (esszenciális) zsírok növelik az energiatermelődést, az oxidációs és anyagcsere arányt, erősítik az állóképességet

Szóvakság

Még mindig keveset tudunk a súlyos ol­vasási zavar okáról, és hazánkban nincs pontos diagnosztikai eljárás sem.

Azoknál a nyelvek­nél, ahol a betűk nem mindig ugyan­azokat a hangokat jelölik, súlyosabb a diszlexiások prob­lémája.

"Elviselhetetlen" gyerekek

Rengeteg család é­le­tét te­szi na­pon­ta pró­bá­ra a „ne­he­zen ne­vel­hető” gyer­mek, ki­nek jö­vője függ attól, hogy idő­ben föl­fe­de­zik-e prob­lé­má­ját.

Minden tizedik gyermeket
érint a diszlexia

Tíz uniós tagállam kutatást indított, hogy megtalálják a diszlexia biológiai okait.

Szép szavak - Vörösmarty a diszlexia ellen

"Pár hete még nem mertem volna meg­tenni, de amióta én is felléptem, sokkal könnyebben megy, mint előtte, és bát­rabb is vagyok."

Diszlexia:
nyelvenként más
agyi régiók a felelősek

A diszlexia nem­zet­közi jelenség, ám  az okok nyelven­ként is külön­bö­zőek.

Dajkanyelv és diszlexia

A beszédhangok meg­külön­böz­te­tése és rep­re­zen­tá­ci­ó­ja egyik leg­fon­tosabb tanult ké­pes­ség­ünk.

Még a színészek sem beszélnek érthetően

Az idősebb színész generáció szavait úgy is megértjük, ha suttognak, a fiatalabbakét akkor sem, ha kiabálnak.

Diszlexia ellen számítógépjáték Finn pszichológusok olyan programot fej­lesz­tettek ki, a­mely az ol­va­sás­hoz szük­séges a­gyi funk­ci­ó­kat gya­ko­rol­tatja.

Anyanyelvi akadályok
Azokban az or­szágok­ban, amelyek nyelvé­nek he­lyes­írása bo­nyo­lultabb, na­gyobb a disz­lexiások aránya.

A diszlexia korán kezdődik
A gör­csös test­tartás, a fe­les­leges kap­kodás, az ön­álló öl­töz­kö­dés kép­te­len­sége intő jel lehet.

A diszlexia genetikai rendellenesség?

Finn kutatók egy olyan génre bukkan­tak, amely felelős lehet a diszlexia kia­laku­lásáért.

Mi áll a diszlexia hátterében?
A diszlexia a hang feldolgozásának a rendellenességével áll kapcsolatban.

Egyre több a diszlexiás gyerek
A terápiák 12-13 é­ves korig hatéko­nyak.

Karatéval a diszlexia ellen
Stefanovics József edzésén jártunk.

Tudósközelben: Csépe Valéria
Jelentős sajtóvisszhangja volt Európában annak a grandiózus Neurodys projektnek, amely két éve indult és idén ér véget.
   

Vissza | Fel | Tovább

 

 

Az oldalt szerkeszti: Kazal Kolos
Email: iroda@varazsbetu.hu